RTG Sp. z o.o.  
Strona główna | Mapa strony | Dodaj do ulubionych
Czwartek, 20 czerwca 2024 roku, Imieniny: Bogna, Florentyna
Nasz Przewodnik
Strona główna » Nasz Przewodnik
Menu
 
Nasz Przewodnik
Wybrane artykuy :
Nasz Przewodnik Nr 1, 2 - wydania archiwalne 1997 r.
Nasz Przewodnik Nr 3 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 4 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 5 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 6 - wydanie archiwalne 1998 r.
Nasz Przewodnik Nr 7 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 8 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 9 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 10 - wydanie archiwalne 1999 r.
Nasz Przewodnik Nr 11 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 12 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 13 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 14 - wydanie archiwalne 2000 r.
Nasz Przewodnik Nr 15 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 16 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 17 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik Nr 18 - wydanie archiwalne 2001 r.
Nasz Przewodnik - wrzesie 2007
Nasz Przewodnik - wiosna 2007
Historia Siedlec (XV-XVIII w.)
Historia Polski (aut. I.T.)
Tajemnice Okrgego Stou cz. 1
Tajemnice Okrgego Stou cz. 2
Geopolityka XXI wieku
Geopolityka XXI wieku c.d.
Rozmowy Okrgostoowe
Walka o panowanie nad Batykiem w XVII w
Katy-miara godnoci czowieka
O cenzurze...
Brzezina Jarosawa Iwaszkiewicza
Kult susznoci inaczej naiwno...
Salezjanie w Sokoowie Podlaskim
Co sie dzieje na wiecie
Geopolityka XXI wieku cz.III
Futurologia i moje spojrzenie w przyszosc
Media i wiat...
Kryzys...
Do Przywdcw...
Nasza agroturystyka
Kuchnia naszego regionu
Ziemia - czas przetrwania
Odnale wiato...
Krytyka
Czowiek bogiem...
Promocja kultury (suplement)
Promocja kultury i produktu turystycznego w regionie siedleckim
Czy kultura XXI wieku ma wpyw na nasz epok?
Relatywizm XXI wieku...
Z mocy prawa...
Legendy, historia, genealogia regionalna...
RUCH DOBREGO PRAWA
Natura czowieka
Ustawa...
Oczekiwania a moliwa przyszo polskiej kultury
Mamy demokracje...
Szczere chci...dla reform?
Twrczo bez owocw...
Terapia szokowa...
PREZYDENT...ju za tydzie...
Witamy Prezydenta POLSKI, a co z gospodark?
Czeka nas poprawka?
PROSTE I KRZYWE SPOJRZENIE...
Czas na wybory
Strategia satysfakcji...
Wstp do debaty...
Kompromis wyborczy...
Fraszka niepolityczna...
Wiecznoci trwanie...
Blisko ludzi..
ycie gospodarcze...
Czas po wyborach...
Gwiazdy mwi...
Miakie sowa...
"Sanatoria pokryzysowe"...
le postawione pytanie...
Wizja...czy apel?
PESEL pod kresk...
Przed nami REFERENDUM?
Strefa ciszy...
Kto zyska a kto straci po gosowaniu na rozkaz?
Sprawa na 20 lat...
Bomba emerytalna...
Konsultacje...
O gospodarce...
Moje komentarze...
 
Nasz Przewodnik - mat. redakcyjne
A A A
NASZE DROGI...


Dobrze nam znane z codziennego uytkowania, coraz czciej wyranie zatoczone. Podczas budetowych dyskusji wszystkich szczebli samorzdw walcz gosami radnych o dowartociowanie rodkami na napraw, budow, poszerzenie, uoenie chodnika zapewniajcego bezpieczestwo pieszym. Od dawna wano drg dzieli si na kilka kategorii, ale od wszystkiego mog by wyjtki, np. ze wzgldu na wiksze imprezy kulturalne w okrelonej miejscowoci niezbdna bdzie dobra droga. W jednym z samorzdw oceniono, e drogi pozamiejskie kosztuj 10 razy mniej ni ulice w miastach, z czym radny z terenu nie mg si absolutnie zgodzi. Okazuje si, e moe to by temat rzeka, a wic "Nasz Przewodnik" proponuje powszechn debat w tym zakresie. Drogi nie powstaj z roku na rok i nie ulegaj wikszym korektom przez dziesiciolecia, s do trwaymi budowlami, dlatego warto si niekiedy duej zastanowi nad ich przebiegiem i technologi wykonania. Z tego punktu widzenia moe sugerowane przez partnerw z Unii Europejskiej 20 metrowe pasy drogowe z utwardzanym dywanikiem asfaltowym o 10 metrowej szerokoci to nie cementwka bez pobocza o zaledwie szerokoci dwch samochodw osobowych. Praktycy stwierdzaj, e w naszym terenie co poredniego, tj. 12 metrowy pas drogowy z co najmniej 6 metrowym dobrze utwardzonym pasem jezdni na wiele lat speniby nasze potrzeby, a koszt takiej drogi wg tradycyjnej technologii byby o wiele mniejszy. Jak wida po stronach reklamowych "Naszego Przewodnika" firm drogowych na naszym terenie nie brakuje, to jednak radni pamitaj o koniecznoci stosowania przetargw w oparciu o ustaw o zamwieniach publicznych, chocia dodaj, e gdyby samorzdy bezporednio byy uzalenione od podatkw z danego terenu niewiadomo, jak by do tego chciay podchodzi. Szanowni Pastwo, tylko z kilku zda wynika, e droga zaley od zaludnienia terenu, prnoci kulturalnej, rodkw finansowych, funkcjonowania gospodarki, a ta ma szereg gazi i bran: rolnictwo, przemys, handel, usugi dla przykadu agroturystyczne itd. Std wniosek, e samorzdy w najbliszym czasie musz otrzyma 100% kompetencji zarzdzania administrowanym terenem i ponosi odpowiedzialno za jako ycia spoeczno-gospodarczego na swoim terenie. Myl, e drogi to take wany element dla bezpieczestwa i porzdku publicznego, a nawet ochrony zdrowia, aby w nagych wypadkach dao si dojecha do chorego. Jak drogi to i mosty, a nawet melioracje i zabezpieczenia przeciwpowodziowe itd. wyznaczaj rzeczywiste moliwoci rozwoju danego terenu, ale na drogi s potrzebne pienidze, a te teren zdobywa albo z zaradnoci mieszkacw, albo ze sprzeday surowcw naturalnych. Debata o drogach to w istocie debata o gospodarce, ktr na pewno wszdzie warto prowadzi. Wtajemniczeni stwierdzaj, e w Polsce mniej ni 40% akcyzy ze sprzeday paliw, przekazuje si na budow i utrzymanie drg, z tego do duo pochania administracja (zarzdy drg). Gdyby caa paliwowa akcyza bya kierowana na drogi, jedzilibymy po komfortowych nawierzchniach.

HISTORIA PODLASIA - MIASTO SOKOW PODLASKI


Pierwsze wzmianki pisane o osadzie Sokow pojawiaj si w roku 1415, kiedy erygowano tu parafi rzymsko-katolick. Miasto lokowa opodal dawnego grdka ruskiego Wielki Ksi Litewski Witold 30 marca 1424 roku. Wraz z wsiami Rogw i Kupientyn otrzyma je sekretarz Witolda - Mikoaj Depeski. Siedziba pana feudalnego znalaza si w pobliskim dworze w Kupietynie. Miasto automatycznie przeniesiono z prawa ruskiego na redzkie czyli magdeburskie. W chwili lokacji posiadao dwa odrbne rynki bdce ostoj dwch ywiow - ruskiego i polskiego. Osada miaa szczcie znale si na szlaku handlowym przy tzw. "Wielkim Gocicu Litewskim", co przyczynio si w znacznym stopniu do jego dalszego rozwoju. Po mierci Mikoaja Depeskiego - Sokoowskiego woci wraz z miastem odziedziczy jego syn Stanisaw Sokoowski, ktry zmar bezpotomnie w 1508 roku. Na mocy testamentu w posiadanie tych dbr wszed pniejszy hetman litewski Stanisaw Kiszka. Od tego momentu a do 1592 roku obszar w pozostawa w rkach rodu Kiszkw, po nich za do roku 1668 rzdzili tu Radziwiowie. Sokow, w ktrym w 1580 roku mieszkao okoo tysica dwustu ludzi w 190 domach znajdowa si wtedy w czowce miast tego regionu. Tu w Sokoowie w lutym 1580 roku, a nastpnie w styczniu 1581 roku przebywa krl Stefan Batory. Pierwsza jego wizyta miaa miejsce podczas przejazdu z Warszawy do Grodna, za druga przy okazji powrotu z Litwy. W styczniu 1581 roku delegowani przedstawiciele miasta Rygi zoyli na rynku w Sokoowie przysig na wierno krlowi polskiemu. Miasto przeywao rozkwit. Wedug spisu z 1621 roku liczyo ono okoo 3 tysice mieszkacw, ktrzy zamieszkiwali okoo 400 domw. W tym czasie wzrasta znacznie liczba warsztatw rzemielniczych. Prym w tym wiod szewcy, piekarze, krawce i kunierze. Obok dwch rynkw: lokacyjnego i tzw. ruskiego ycie miasta skupia si wtedy wok ulic :Wojewdzkiej, Wgrowskiej, Drohickiej i Siedleckiej. wietnie rozwijajcemu si miastu podcinaj skrzyda najazdy nieprzyjacielskie - szwedzki w 1655 roku i siedmiogrodzki w 1657 roku. Dziea zniszczenia i wyludnienia dopenia poar. Podupady Sokow w 1668 roku przechodzi spod panowania okrytego niesaw Bogusawa Radziwia w rce wojewody poockiego i podskarbiego wielkiego koronnego Jana Kazimierza Krasiskiego aby ju na pocztku XVIII wieku znale si pod wadaniem marszaka Wielkiego Ksistwa Litewskiego Ignacego Ogiskiego. Dugie rzdy Ogiskich oraz wzgldna stabilizacja caego kraju procentuj - nastpuje ponowny rozkwit Sokoowa. W 1761 roku krl August III potwierdza wczeniejsze nadania. Miasto Sokow ma prawo do cotygodniowych targw i dziewiciu dorocznych jarmarkw. Rwnie za panowania kolejnego wadcy Stanisawa Augusta Poniatowskiego miasto doczekao si przywilejw dla cechw : kunierskiego, szewskiego i garncarskiego. Ronie liczba domw osigajc liczb 230. W roku 1764 ustanowiono w Sokoowie kadencj sdw ziemskich. Zbliay si jednak lata rozbiorw i schyku I Rzeczypospolitej. W 1792 roku przez Sokow przeszy wojska carskie pod dowdztwem generaa Fersena. Rok pniej - 5 grudnia 1793 roku przebywa we dworze waciciela miasta w Przedziace krl Stanisaw August Poniatowski wracajcy z sejmu rozbiorowego w Grodnie. Drugi a zarazem ostatni z wadcw, ktry zaszczyci swoj obecnoci niewielkie podlaskie miasteczko. Podejmowa go synny kompozytor Micha Kleofas Ogiski. W okresie Powstania Kociuszkowskiego do 7 kwietnia 1794 roku stacjonowa tu jeden z Podlaskich Batalionw Powstaczych. W roku 1795 miasto i cae Podlasie po prawej stronie Bugu znalazo si w zaborze austriackim. 25 lipca 1808 roku naby je od Ogiskiego Karol Kobyliski. W 1809 roku po wojnie z Austri Sokow wchodzi w skad Ksistwa Warszawskiego. Poar z 8 marca 1809 roku pochania 50% zabudowy. Liczba ludnoci zmalaa do dwch tysicy i dopiero w kilkanacie lat pniej w roku 1820 wykazuje tendencj zwykow i osiga liczb 2605 obywateli. Odbudowa potencjau ludzkiego nastpia jeszcze za Kobyliskich, ktrzy niezbyt sprzyjali rozwojowi miasta, do roku 1838 w Sokoowie mieszkao ju prawie cztery tysice osb i nie przeszkodzi temu kolejny wielki poar w 1832 roku. W 1820 roku dziedzic rozpocz budow kocioa murowanego w miejsce dawnego drewnianego fundowanego jeszcze w 1424 roku. Ogem w miecie znajdoway si cztery witynie : dwie katolickie, (drewniana i murowana cerkiew unicka i bonica ydowska - zaoona w 1650 roku). W czasie trwania Powstania Listopadowego mieszkacy Sokoowa ponownie ujrzeli przemarsz wrogich wojsk pod dowdztwem generaa Dybicza w lutym 1831 roku. 22 listopada 1843 roku od Karola Seweryna Kobyliskiego kupuje woci wraz z miastem Elbieta z Lorentzw Hirschman z Warszawy by zaoy tu cukrowni. W dwa lata pniej formalnie wyraa zgod co do jej budowy. Jak trafna bya to decyzja wykazaa historia. Oprcz cukrowni "Elbietw" dziaay w miecie fabryki octu, wiec, olejarnie, garbarnia oraz sze wiatrakw. Wczeniej, bo w 1841 roku powoano do ycia szko rzemielniczo-niedzieln. Rzdy Hirschmanw przyniosy miastu i okolicy nie tylko korzyci, ale rwnie szkody. W 1846 roku dziedzic zabra przynaleny miastu prawem las, wyci go i zaoy trzy folwarki : anecin, Karlosin i Augucin-Wesoa. Tym sposobem zniszczy pikne kompleksy lene, ktre niby wiece otaczay miasto Sokow. Mona je zobaczy dziki mapie kwatermistrzowskiej z poowy XIX wieku. Za Hirschmanw nawiedziy miasto : w 1851 roku ponownie wielki poar, a w 1855 roku epidemia cholery. W 1857 roku liczba ludnoci wynosia 3671, by w 1859 roku osign ponownie liczb 4 tysicy i w roku 1862 tu przed Powstaniem Styczniowym byo ju 4213 obywateli. Podlasie i Sokow nie przyglday si biernie zrywowi niepodlegociowemu. To tu na tysic potyczek z wojskami rosyjskimi stoczono ich a sto. W zemcie caratu 23 maja 1865 roku powieszono na rynku ostatniego dowdc Powstania Styczniowego, legendarnego Ks. Stanisawa Brzsk. W roku 1867 miasto przeszo na wasno Skarbu Pastwa, stajc si zarazem stolic nowego powiatu. Rozpoczy si nowe dzieje zwizane z dalszym rozwojem, budow kolei, a take powolnym dostrzegalnym ju wczeniej ewidentnym czynnikiem jakim staa si przewaga i dominacja ydowska w yciu miasta. Etap miasta prywatnego Sokoowa definitywnie zakoczy si w roku 1867 (trwa nieprzerwanie od 1424 roku). Z zabytkw dotyczcych tej przeszoci poza okazaym paacem na Przedziatce zdewastowanym i zniszczonym po wyprowadzeniu si z niego Szpitala Rejonowego pozostaa te cukrownia "Elbietw".

Strona: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


drukuj drukuj powrót powrót   do góry do góry 
© 2003 - 2024 R.T.G. Sp. z o.o.   Firma Oferta Katalog firmKącik Kulturalno -Turystyczny Kącik poezji Polecamy Kontakt